Μ. Αλεξάνδρου 1, Πάτρα
+30 2610962885 | 2610962876-79
dmgsecr@upatras.gr

Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών & Επιχειρήσεων

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Αντικείμενο – Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ««Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων» αποσκοπεί να παρέχει εξειδικευμένη γνώση ως προς τους ακόλουθους στόχους:

Έρευνα

Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Γνώση

Η προαγωγή γνώσεων στη Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων και η ανάπτυξη έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές

Στελέχη Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η μεταπτυχιακού επιπέδου εξειδικευμένη εκπαίδευση για διοικητικά στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επιχειρησιακό περιβάλλον

Βιωσιμότητα & Αειφορία

Η παροχή γνώσης και ειδίκευσης σε θέματα βιωσιμότητας και αειφορίας και η εφαρμογή τους στη διαχείριση τουριστικών προορισμών, σε όρους οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς).

Διαχείριση Πόρων

Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών, ανθρωπογενών, ανθρώπινων, οικονομικών και τεχνολογικών πόρων, στο πλαίσιο των νέων τάσεων και εξελίξεων στον τομέα του τουρισμού

Μορφές Τουρισμού

Η παροχή γνώσης και ειδίκευσης σε θέματα διοίκησης τουρισμού πολιτιστικής κληρονομιάς και διοίκησης εκδηλώσεων κ.ά., στο πλαίσιο της ανάπτυξης μορφών τουρισμού που προάγουν την άμβλυνση της εποχικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών στους τουριστικούς προορισμούς.

Το γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το ΠΜΣ είναι η Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων.
Με τον τρόπο αυτό το ΠΜΣ θα αποτελέσει ένα απαραίτητο εφόδιο για πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πάνω σε θέματα Διοίκησης και Διαχείρισης Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων, με άξονες Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και τη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Το ΠΜΣ μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (Master of Science in “Tourism Destination & Business Management”), με δύο ειδικεύσεις: α) «Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών» και β) «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων».
Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πρόσβαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο