Μ. Αλεξάνδρου 1, Πάτρα
+30 2610962885 | 2610962876-79
dmgsecr@upatras.gr

Περιεχόμενο μαθημάτων

 [Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024]

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΚωδικόςΠ.Μ.Τίτλος Μαθήματος
DMG_1016Οικονομικά του Τουρισμού και των Τουριστικών Επιχειρήσεων

Το μάθημα παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη του Τουρισμού ως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και τους περιορισμούς στην προσέγγιση του τουριστικού φαινομένου και τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του. Αναλύονται τα οικονομικά δεδομένα του Τουρισμού, όπως η ζήτηση, οι παράγοντες προσδιορισμού της, η εξέλιξή της καθώς και η τουριστική προσφορά και τα στοιχεία που τη συνθέτουν. Γίνεται αναφορά στο φυσικό περιβάλλον και τα στοιχεία του ως σημαντικό κομμάτι της υποδομής της τουριστικής προσφοράς. Επιπροσθέτως, αναλύονται η οικονομική οργάνωση των τουριστικών επιχειρήσεων και των ενδιάμεσων του κλάδου, καθώς και οι οικονομικές επιδράσεις του Τουρισμού στην Εθνική οικονομία και τα αποτελέσματα που παράγει. Η δεύτερη ενότητα διαλέξεων του μαθήματων εμβαθύνει στα οικονομικά των τουριστικών επιχειρήσεων δίνοντας έμφαση στην τουριστική ζήτηση και την πρόβλεψή της, στις βασικές αρχές διαχείρισης εσόδων, στο πλεόνασμα του καταναλωτή, στην εποχικότητα τουριστικής ζήτησης και στους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs). Αναλύεται η εφαρμογή της διαχείρισης εσόδων στις αεροπορικές εταιρείες, τις μονάδες φιλοξενίας και την ταξιδιωτική πρακτόρευση, με βασικό εργαλείο τις καμπύλες κρατήσεων. Τέλος, παρουσιάζονται σύγχρονα συστήματα διαχείρισης εσόδων στις τουριστικές επιχειρήσεις καθώς και σύγχρονες μέθοδοι που αφορούν στην τιμολόγηση και διανομή.
DMG_1026Διοίκηση Ταξιδιωτικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση της σημασίας των ταξιδιωτικών οργανισμών και των τουριστικών πρακτορείων για την τουριστική βιομηχανία, αλλά και τη σύνδεσή τους με τους λοιπούς κλάδους της, καθώς και στη γνώση της σημασίας των καναλιών διανομής και, ειδικότερα, των ψηφιακών καναλιών διανομής τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Αναλύεται η σημασία των νέων τεχνολογιών στην προώθηση και αγορά ταξιδιωτικών πακέτων, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές, ενώ παρουσιάζονται καινοτόμες λύσεις σε ζητήματα ανάπτυξης και διαχείρισης λειτουργιών για τους ταξιδιωτικούς οργανισμούς και τα τουριστικά πρακτορεία (φυσικά και διαδικτυακά), αφομοιώνοντας τις νέες τάσεις. Αναλύεται η σημασία πραγματοποίησης οικονομοτεχνικών μελετών και πολυδιάστατων αναλύσεων δεδομένων, ώστε να σχηματίζονται και να τιμολογούνται πακέτα ταξιδιού με βάση τις προτιμήσεις των καταναλωτών και τις τιμές των επιχειρήσεων παροχής τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το μάθημα, στη δεύτερη ενότητά του, εμβαθύνει στην κατανόηση των λειτουργικών διαδικασιών παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας, μέσω της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και λειτουργίας σε κάθε τομέα μιας ξενοδοχειακής ή άλλης επιχείρησης καταλυμάτων (διαχείριση υποδοχής και δωματίων, διαχείριση ορόφων). Περαιτέρω, αναλύεται η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε μια μονάδα φιλοξενίας, αναφορικά με την κατανομή καθηκόντων, τη στελέχωση των τμημάτων, τη μισθοδοσία, την αξιολόγηση του προσωπικού, τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας του προσωπικού και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά του. Μια άλλη σημαντική διοικητική λειτουργία των μονάδων φιλοξενίας είναι η διαχείριση της πελατειακής της βάσης, η οποία αναλύεται στο παρόν μάθημα, ενώ παρουσιάζονται οι βασικοί δείκτες απόδοσης μιας τέτοιας επιχείρησης, καθώς και οι διαδικασίες εκτέλεσης προϋπολογισμού, κοστολόγησης και διαχείρισης εσόδων.
DMG_1036Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στη θεωρία και την πρακτική μάρκετινγκ στο πλαίσιο του τουριστικού κλάδου. Ξεκινά με τις βασικές έννοιες του τουριστικού μάρκετινγκ, καθώς και με τις έννοιες των επιχειρηματικών φιλοσοφιών και του προσανατολισμού της αγοράς. Δίνεται έμφαση στην κατανόηση του μίγματος μάρκετινγκ και των τεχνικών που σχετίζονται με την κατάτμηση της αγοράς των επισκεπτών και την ουσιαστική στόχευση. Επικεντρώνεται επίσης στις έννοιες του μάρκετινγκ προορισμού, καθώς και στη δημιουργία εικόνας της επώνυμης προσφοράς. Παράλληλα, εξετάζονται όλοι οι βασικοί τομείς του μάρκετινγκ, οι οποίοι προορίζονται να προσφέρουν στους φοιτητές μια πολύ καλή θεωρητική αλλά και πρακτική βάση.
DMG_1046Ποσοτικές Μέθοδοι και Ανάλυση Δεδομένων

Ο στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η εφαρμογή στατιστικών μεθοδολογιών σε διάφορα επιχειρηματικά προβλήματα, χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό. Έμφαση δίνεται στον τρόπο εφαρμογής και την ερμηνεία των στατιστικών αποτελεσμάτων, στοχεύοντας παράλληλα στην εξοικείωση των φοιτητών με τα στατιστικά προγράμματα. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει περιγραφική στατιστική, βασικές έννοιες πιθανοτήτων και κατανομές πιθανοτήτων, κανονική κατανομή και κατανομές δειγματοληψίας, εκτιμήσεις παραμέτρων, έλεγχο υποθέσεων, ανάλυση διακύμανσης, γραμμική παλινδρόμηση και επιχειρηματική αναλυτική.
DMG_1056Κοινωνιολογία-Ανθρωπολογία του Τουρισμού

Αν ο Τουρισμός είναι μια διαδικασία κοινωνικής κατασκευής που βασίζεται στις επιθυμίες του ατόμου για καινοτομία, νοσταλγία, περιπέτεια και ενθουσιασμό, και αν ταυτόχρονα επιτρέπει – μέσω της γρήγορης εκχώρησης χώρων – την υπεροχή της τεχνολογίας και του οράματος έναντι άλλων πτυχών της ζωής, τότε μια κοινωνική και ανθρωπολογική επισκόπηση του αναπτυσσόμενου τομέα του Τουρισμού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σφαιρική μελέτη του τουριστικού φαινομένου και τη βιώσιμη ανάπτυξή του. Ενδεικτικά, θα μελετηθούν οι θεωρητικές προσεγγίσεις για τον τουρίστα και τον Τουρισμό, η μορφή του «ξένου» διαχρονικά, η συγκρότηση των πολιτισμικών τουριστικών ταυτοτήτων, ο αντίκτυπος του Τουρισμού στις κοινότητες υποδοχής, αλλά και ο αντίκτυπος τω ταξιδιών στο άτομο, οι σχέσεις εξουσίας στις τουριστικές εξελίξεις, οι σχέσεις μεταξύ Τουρισμού και εθνότητας, ταυτότητας, υλικής κουλτούρας, περιβάλλοντος κ.ά.

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΚωδικόςΠ.Μ.Τίτλος Μαθήματος
DMG_1066Μεθοδολογίες Έρευνας στον Τουρισμό

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την κατανόηση της έννοιας, της σημασίας, των διαδικασιών και εργαλείων της έρευνας αγοράς στον τουριστικό κλάδο και του ρόλου που διαδραματίζει η έρευνα στη λήψη αποφάσεων για τις τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.
DMG_1076Βιώσιμη Διαχείριση Προορισμών και Περιφερειακή Ανάπτυξη

H οργάνωση και παραγωγή του χώρου, η σύνδεση με πρότυπα ανάπτυξης και αποτελεσματικότητας στο σχεδιασμό και τη διαχείριση είναι ένα δυναμικό πεδίο έρευνας και πρακτικής εφαρμογής. Ο τουριστικός προορισμός ως σύστημα σχέσεων μεταξύ των διαστάσεων του φυσικού χώρου, της δέσμης προϊόντων και υπηρεσιών και της κοινωνίας, έρχεται σε λειτουργική διασύνδεση με το θεωρητικό και εφαρμοσμένο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης και του τόπου εγκατάστασης των δραστηριοτήτων. Αντικείμενα όπως περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, θεωρίες τόπου εγκατάστασης, συστηματική σχέση με το μετασχηματισμό, το πλαίσιο του περιφερειακού προγραμματισμού, η αποτελεσματική συνύπαρξη του Τουρισμού με τις υπόλοιπες δραστηριότητες, ο προορισμός στην ολιστική του προσέγγιση είναι μερικά από τα κεντρικά ερευνητικά πεδία που θα απασχολήσουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές – ερευνητές στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, KATΕΥΘΥΝΣΗ Α’ (επιλέγονται 3 μαθήματα)

ΚωδικόςΠ.Μ.Τίτλος Μαθήματος
DMG_1086Διοίκηση Εκδηλώσεων

Το εν λόγω μάθημα παρουσιάζει τους διάφορους τύπους των εκδηλώσεων, τις ιδιαιτερότητές τους και τα στάδια οργάνωσής τους (π.χ. Μουσικά φεστιβάλ, Εκθέσεις, Αθλητικά γεγονότα, Κοινωνικά γεγονότα). Αναλύονται τα στάδια διοργάνωσης μιας συνεδριακής εκδήλωσης, ενώ δίνεται έμφαση στον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά και στις κατάλληλες μεθόδους προώθησης και προβολής που επιστρατεύονται για την επιτυχία της. Περιγράφονται οικονομοτεχνικές μελέτες που αφορούν στη διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων, ο καταμερισμός της εργασίας και η παραγωγή και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Έμφαση δίνεται στην οικονομική διαχείριση των εκδηλώσεων και στην εμπορική τους διαχείριση (τιμολόγηση, προώθηση, χορηγίες, προσφορές) με βάση τους οικονομικούς στόχους. Μελετώνται, επίσης, οι αναλύσεις οφέλους – κόστους και η σύνταξη τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάληψη μιας εκδήλωσης (process for bidding for events), καθώς και οι οικονομικές αναλύσεις που πραγματοποιούνται μετά την εκδήλωση.
DMG_1096Σχεδιασμός και Διαχείριση Εμπειρίας στον Τουρισμό και τις Επιχειρήσεις

Το μάθημα δίνει έμφαση στη δημιουργία αξίας από την τουριστική επιχείρηση για τον πελάτη – επισκέπτη, αλλά και στο σχεδιασμό της συνολικής εμπειρίας του επισκέπτη σε έναν προορισμό. Εστιάζει στην ολοκληρωμένη – συνολική προσέγγιση των στοιχείων του μίγματος και της στρατηγικής μάρκετινγκ, μέσα στο ευρύτερο ανταγωνιστικό πλαίσιο του προορισμού και της τουριστικής επιχείρησης. Στοιχειοθετείται η έννοια της «εμπειρίας» στον τουριστικό κλάδο και αναλύονται οι περιοχές στρατηγικής σημασίας και, ειδικότερα, αυτές που έχουν σημαντικές επιδράσεις και σχετίζονται με τις αποφάσεις της πολιτικής μάρκετινγκ σε ανταγωνιστικές συνθήκες.
DMG_1106Διαχείριση κρίσεων σε Τουριστικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

Το μάθημα προσφέρει μια ολοκληρωμένη και στρατηγική προσέγγιση για την κατανόηση των κρίσεων σε τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, ενώ παράλληλα ασχολείται με το σχεδιασμό για τη διαχείρισή τους. Παράλληλα, παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση συνθέτοντας τη βιβλιογραφία από ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών προοπτικών, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών κινδύνων, της γεωγραφίας, των ατυχημάτων και των καταστροφών, καθώς και της θεωρίας της διαχείρισης της επικοινωνίας. Στόχος του μαθήματος είναι η ενσωμάτωση αυτών των, συχνά διαφορετικών, τομέων για την οικοδόμηση κατανόησης και τη μελλοντική ανάπτυξη της γνώσης στον τομέα του τουρισμού, ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν αυτόν τον πολύπλοκο τομέα.
DMG_1116Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Σε αυτό το μάθημα παρουσιάζεται πώς η ψηφιακή επανάσταση έχει επηρεάσει την αλληλεπίδραση μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών και ειδικότερα τουριστικών επιχειρήσεων και επισκεπτών. Οι περισσότερες επιχειρήσεις συνδυάζουν την εφαρμογή ψηφιακού και παραδοσιακού μάρκετινγκ για να έχουν μία ολοκληρωμένη στρατηγική προσφοράς. Ωστόσο, τα εργαλεία του ψηφιακού μάρκετινγκ και ο τρόπος εφαρμογής τους ποικίλουν ανάλογα με το τουριστικό «προϊόν» και τον τύπο της τουριστικής επιχείρησης. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του Ψηφιακού Μάρκετινγκ, της λειτουργίας του και πώς μπορεί να βοηθήσει να βελτιστοποιηθεί μία εκστρατεία μάρκετινγκ αξιοποιώντας τις προκλήσεις, τεχνικές και εργαλεία του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.
DMG_1126Ηγεσία, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Καινοτομία

Λέγεται ότι ο τουρισμός είναι οι άνθρωποί του. Η αντίληψη στηρίζεται στο γεγονός ότι ο κλάδος του τουρισμού είναι κλάδος παροχής υπηρεσιών, οι οποίες βεβαίως παρέχονται από ανθρώπους. Κατά συνέπεια, η ηγεσία και η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Επιπλέον, για να διακριθεί μια επιχείρηση ώστε να έχει την δυνατότητα να επιτύχει υψηλότερα έσοδα και ίσως κέρδη, χρειάζεται να προσφέρει υπηρεσίες ή/και αγαθά που δεν προσφέρονται από τους ανταγωνιστές της. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να καινοτομεί. Έτσι, στο μάθημα αυτό εξετάζονται αρχικά ζητήματα σχετικά με την ηγεσία. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται ζητήματα σχετικά με: (α) την επικοινωνία, (β) την ισχύ και την πολιτική μέσα από τις οποίες χρησιμοποιείται η επιρροή, (γ) τη διεργασία της ηγεσίας και (δ) τα χαρακτηριστικά ενός ηγέτη και τα στυλ συμπεριφοράς. Συνεχίζοντας, εξετάζονται ζητήματα σχετικά με τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων και ειδικότερα: (α) η προσέλκυση και επιλογή, (β) η εκπαίδευση, ανάπτυξη και αξιολόγηση των εργαζόμενων, καθώς και (γ) η παραμονή των εργαζόμενων στην επιχείρηση, οι αμοιβές και τα άλλα ωφελήματά τους. Στο τρίτο μέρος του μαθήματος εξετάζονται ζητήματα σχετικά με την καινοτομία, υπό τις οπτικές της δημιουργικότητας, της αειφορίας και της τεχνολογίας. Αναλύονται ζητήματα σχετικά με τα είδη καινοτομίας και τις ικανότητες που καθένα απαιτεί, ενώ χρησιμοποιούνται σε σημαντικό βαθμό παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων.

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, KATΕΥΘΥΝΣΗ Β’ (επιλέγονται 3 μαθήματα)

ΚωδικόςΠ.Μ.Τίτλος Μαθήματος
DMG_1136Συμπεριφορά Καταναλωτή & Διαχείριση Ταυτότητας (BRANDING) για Προορισμούς και Τουριστικές επιχειρήσεις

Η Συμπεριφορά του καταναλωτή – πελάτη – επισκέπτη – φιλοξενούμενου, αλλά και γενικότερα η διαδικασία επιλογής τόσο του προορισμού όσο και της διαμονής του, καθώς και άλλων τουριστικών υπηρεσιών, αποτελούν κεντρικό πυρήνα του τουριστικού μάρκετινγκ. Τα υποδείγματα, οι διαδικασίες και οι επιδράσεις που δέχεται η διαδικασία επιλογής και αγοράς αναλύονται και εξειδικεύονται σε επίπεδο πελάτη – επισκέπτη – φιλοξενούμενου και τουριστικής επιχείρησης. Οι ενότητες που θα παρουσιαστούν αναφέρονται στις εσωτερικές και εξωτερικές μεταβλητές που επιδρούν στην αγοραστική απόφαση, στην ίδια τη διαδικασία, στις σχέσεις «αγοραστή – πωλητή» στον τουριστικό κλάδο, στην ‘τοποθέτηση’ του τουριστικού προϊόντος και υπηρεσίας και στη δημιουργία επώνυμης προσφοράς (branding), όπως επίσης και στην επεξεργασία της πληροφορίας.
DMG_1146Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Η μελέτη των ειδικών και εναλλακτικών μορφών Τουρισμού ως απάντηση στο μαζικό και τυποποιημένο τουριστικό ταξίδι, καθώς και η συνεχής ανάπτυξη νέων μορφών Τουρισμού αποτελεί το αντικείμενο μελέτης του μαθήματος. Το θεωρητικό υπόβαθρο του εναλλακτικού Τουρισμού, η πολυπλοκότητα της ταξινόμησης, η προτεραιότητα που δίνεται στους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και η έμφαση σε διάφορες μορφές τουρισμού (Οικοτουρισμός, Αγροτουρισμός, Πολιτιστικός Τουρισμός, Δημιουργικός Τουρισμός, Τουρισμός δεύτερης πατρίδας κ.ά.) είναι μέρος των προς μελέτη ενοτήτων.
DMG_1156Μέθοδοι Πρόβλεψης Τουριστικής Ζήτησης

Ο στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η εφαρμογή μεθόδων πρόβλεψης χρονοσειρών με έμφαση σε αυτές που περιγράφουν την τουριστική ζήτηση. Το περιεχόμενο του μαθήματος θα εστιάσει στην περιγραφή των χρονοσειρών και των χαρακτηριστικών τους, σε διάφορες τεχνικές ανάλυσης, σε μεθόδους και μοντέλα πρόβλεψης καθώς και σε τρόπους αξιολόγησης των αντίστοιχων προβλέψεων. Τέλος, η εφαρμογή των διδασκόμενων μεθοδολογιών θα πραγματοποιηθεί σε πραγματικά δεδομένα χρησιμοποιώντας κατάλληλα υπολογιστικά προγράμματα.
DMG_1166Διοίκηση και Χρηματοοικονομική των Προορισμών

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση βασικών εννοιών και θεωριών που σχετίζονται με το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την προβολή ενός προορισμού, καθώς και των εννοιών της βιωσιμότητας και της φέρουσας ικανότητας, και την ενσωμάτωσή τους στο στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη και τη διαχείριση ενός τουριστικού προορισμού. Παρουσιάζεται και αναλύεται ο αντίκτυπος των βασικών ομάδων ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) και των οργανισμών διαχείρισης τουριστικών προορισμών (DMOs) ως προς την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών προορισμών. Τέλος, αναλύονται οι επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στην τοπική κουλτούρα των προορισμών καθώς και η συνάντηση τουρίστα-ντόπιου. Η δεύτερη ενότητα του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση σύγχρονων θεμάτων στη χρηματοοικονομική διοικητική, που αποτελεί βασικό άξονα γύρω από τον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι διαλέξεις. Επιμέρους κατευθύνσεις του μαθήματος αποτελούν τα παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία, η διαχείριση χαρτοφυλακίου, η ανάλυση επενδυτικών αποφάσεων, η αξιολόγηση οικονομικών καταστάσεων ξενοδοχειακών εταιρειών, η αποτίμηση επιχειρήσεων που ανήκουν στον τουριστικό κλάδο κ.ά. Εφαρμοσμένα θέματα χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, καθώς και η ανάλυση και ο υπολογισμός του χρηματοοικονομικού κινδύνου, θα αναβαθμίσουν την κατανόηση των φοιτητών στον τομέα της διοίκησης και χρηματοοικονομικής.
DMG_1176Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Ευφυή Συστήματα Τουρισμού

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν τα σύγχρονα ευφυή πληροφοριακά συστήματα και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας για την ανάπτυξη και διαχείριση ευφυών προορισμών. Με τη βοήθεια συγκεκριμένων παραδειγμάτων και ασκήσεων οι φοιτητές θα μπορούν να αξιοποιούν νέες καινοτόμες τεχνολογίες και εργαλεία ευφυούς τουρισμού για τη διαχείριση ελεύθερου χρόνου (crowd management, indoor navigation, smart phone museum guides, κτλ.), να διαχειρίζονται δεδομένα από σύγχρονα πλατφόρμες και πληροφοριακά συστήματα τουριστικών επιχειρήσεων, να εφαρμόζουν σύγχρονα ευφυή πληροφοριακά συστήματα στην επίλυση διάφορων δύσκολων προβλημάτων από τον τομέα του τουρισμού, όπως είναι ο σχεδιασμός νέων και καινοτόμων τουριστικών προϊόντων και η διαχείριση της φέρουσας ικανότητας ενός προορισμού.
Μετάβαση στο περιεχόμενο