Μ. Αλεξάνδρου 1, Πάτρα
+30 2610962885 | 2610962876-79
dmgsecr@upatras.gr

Πρόγραμμα Σπουδών

 [Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024]

Εκπαιδευτική Δομή του ΠΜΣ

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας (ΔΕ), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου της κανονικής διάρκειας φοίτησης, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης εκάστου ΠΜΣ. Ως εκ τούτου, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται στα έξι (6) εξάμηνα.

Δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους φοιτητές και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για μη εργαζόμενους φοιτητές παρέχεται από τη συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού κατόπιν αίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή και κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών. Η διάρκεια της μερικής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης.

H διδασκαλία και οι εξετάσεις του πρώτου διδακτικού και του δευτέρου διδακτικού εξαμήνου ορίζονται σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο όπως αυτό ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων/ασκήσεων και εξετάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζεται και ανακοινώνεται από τη ΣΕ τουλάχιστον ένα δεκαήμερο πριν από την έναρξη του εξαμήνου.

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ανελλιπώς και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Η κατανομή των μαθημάτων του ΠΜΣ παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΚωδικόςΠ.Μ.Τίτλος Μαθήματος
DMG_1016Οικονομικά του Τουρισμού και των Τουριστικών Επιχειρήσεων
DMG_1026Διοίκηση Ταξιδιωτικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
DMG_1036Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
DMG_1046Ποσοτικές Μέθοδοι και Ανάλυση Δεδομένων
DMG_1056Κοινωνιολογία-Ανθρωπολογία του Τουρισμού

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΚωδικόςΠ.Μ.Τίτλος Μαθήματος
DMG_1066Μεθοδολογίες Έρευνας στον Τουρισμό
DMG_1076Βιώσιμη Διαχείριση Προορισμών και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

KATΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (επιλέγονται 3 μαθήματα)

ΚωδικόςΠ.Μ.Τίτλος Μαθήματος
DMG_1086Διοίκηση Εκδηλώσεων
DMG_1096Σχεδιασμός και Διαχείριση Εμπειρίας στον Τουρισμό και τις Επιχειρήσεις
DMG_1106Διαχείριση κρίσεων σε Τουριστικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
DMG_1116Ψηφιακό Μάρκετινγκ
DMG_1126Ηγεσία, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Καινοτομία

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

KATΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ (επιλέγονται 3 μαθήματα)

ΚωδικόςΠ.Μ.Τίτλος Μαθήματος
DMG_1136Συμπεριφορά Καταναλωτή & Διαχείριση Ταυτότητας (BRANDING) για Προορισμούς και Τουριστικές επιχειρήσεις
DMG_1146Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
DMG_1156Μέθοδοι Πρόβλεψης Τουριστικής Ζήτησης
DMG_1166Διοίκηση και Χρηματοοικονομική των Προορισμών
DMG_1176Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Ευφυή Συστήματα Τουρισμού

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚωδικόςΠ.Μ.Τίτλος Μαθήματος
DMG_11830Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο